Att justera in en ventilationsanläggning innebär att man balanserar in luftflöden enligt förbestämda värden. Dessa värden kan antingen vara av myndigheterbestämda min. flöden eller högre standard som någon valt.

En korrekt injusterad anläggning innebär bl.a. följande fördelar:
 • Minimerad ljudnivå
 • Minimerad energiförbrukning i ditt ventilationssystem
 • Bra luftkvalité när varje rum får en korrekt luftväxling
 • Ett luftmängdsprotokoll som är ett bra underlag för framtida OVK-besikningar
Kort och gott får Du en luft värd att andas.

Vi är medlemmar i:

Vi utför all tänkbar service av ventilationssystem, såsom:
 • Reparationer
 • Rengöring
 • Funktionskontroller
 • Styr- och regler
 • M.m.
Varje servicetekniker har en utrustad servicebil för att kunna åtgärda de flesta felen utan att behöva hämta material.

Vi är medlemmar i:

Moderna ventilationsanläggningar är ofta tekniskt komplicerade och kräver underhåll av specialist. Ett serviceavtal ger bl.a. följande fördelar:

 • En i största mån bibehållen funktion d.v.s. en god luftkvalité inomhus samt ett minimum av driftstörningar.
 • En bibehållen samt eventuellt förbättrad driftsekonomi. En dåligt fungerande värmeåtervinning eller felaktiga drifttider kostar mycket pengar varje år.
 • En börda mindre för fastighetsförvaltningen att bära genom schemalagt protokollfört underhåll av anläggningarna.
 • Snabbt avhjälpande av eventuella driftstörningar av kunniga servicemontörer som kan just din anläggning.

Dålig luft.
För varmt eller för kallt.
Lukt vissa dagar.
Fläktar som inte fungerar när dom borde.
Oljud.
Dragproblem.
M.m.

Troubleshooting av oss innebär systematisk felsökning och analys, åtgärdande och utvärdering. Vi ger oss inte förrän vi kan hitta orsaken till ert problem.

Lagen trädde i kraft 1991 och innebär att byggnadens ägare är skyldig enligt ett visst tidsintervall att kontrollera att ventilationsanläggningarna fungerar på avsett vis. Kontrollen skall utföras av behörig kontrollant.

Vi innehar naturligtvis riksbehörighet för att genomföra dessa kontroller. För att uppnå måttet godkänd anläggning arbetar vi vanligen enligt följande arbetsgång:

 • Förbesiktning med åtgärdsprotokoll.
 • Åtgärder av fel och brister.
 • OVK-besiktning med protokoll och intyg.
 • Att samma företag genomför ovanstående medför oftast stora kostnadsbesparingar.

 • Medlemmar i Funktionskontrollanterna i Sverige

Stigande energipriser och ökande komfortkrav ställer kontinuerligt teknik för energihushållning och klimatstyrning på sin spets.

Att t.ex. fläktar, pumpar, kylanläggningar och belysning är i drift bara exakt när det behövs förutsätter en genomtänkt styrutrustning.

Att energi tillförs eller bortförs till en lokal på rätt sätt samt i rätt mängd fordrar noga utvald och anpassad reglerutrustning.

Vi utreder och analyserar befintliga styr- och reglersystem för att sedan ge förslag på justeringar, ombyggnader eller utbyten av hela eller delar av systemen för att erhålla optimal funktion.

Vi arbetar med allt från konventionella lokala utrustningar till webbaserade datoriserade system.

SCADA-system/Fastighetsautomation

Med stora eller många fastigheter i sitt fastighetsbestånd är det förmodligen effektivt med en SCADA-lösning för att få kontroll över de tekniska installationerna.

Att hela tiden veta i nutid och historiskt att exempelvis temperaturer i rum och värmesystem är de optimala samt att energikrävande installationer är i drift endast exakt när det behövs är en förutsättning för en bra driftekonomi och ett ansvarsfullt miljöarbete.

SCADA-system är en svåröverträffad metod för att identifiera olämpliga funktioner i fastighetens olika system samt är ett effektivt verktyg för att kunna optimera dessa.

Vi projekterar, installerar och driftsätter SCADA-system där du via din webbläsare kan komma åt dina installationer. Åtkomsten fungerar naturligtvis lika bra med nya plattformar så som surfplattor och smarta telefoner.

Vi installerar mot webbhotell hos vår partner Systeminstallation som driftar och levererar dessa webbfunktioner. Du slipper alltså ha en egen server med alla bekymmer som det innebär med programuppdateringar, backuper, UPS mm. Dessutom är det mycket billigare.
Problem med dokumentationspärmar eller ritningar som försvinner eller inte finns tillhands när och där de behövs? Eller är det svårt att hitta ett effektivt sätt att hantera din energistatistik?

Vi hjälper er att bygga er portal som molntjänst hos vår partner Systeminstallation som driftar servertjänsten med programvaran ”Arrigo” ifrån Regin.

I portalen lägger vi upp samtliga förbrukningsmätare i fastighetsbeståndet för registrering och analys. Vi lägger upp fastighetsdokumentation t.ex. ritningar, drift & underhållsinstruktioner, protokoll, ovk-dokument, SBA-dokumentation mm. Där kan man även hantera kort och långsiktig underhållsplanering, göra fastighetsanteckningar mm.

Du kan då via din webbläsare komma åt din portal. Åtkomsten går naturligtvis lika bra med nya plattformar så som surfplattor och smarta telefoner.

Portalen innehåller även SCADA-delen om så önskas för en komplett funktion.

Toresundsvägen 2 | 125 40 Älvsjö | Tel: 08 - 727 61 31 | E-post: info@bmluft.se | www.bmluft.se